TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 30 MARCA 2014 R.

STATUT

 

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACJI MEDIAKOM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji „MEDIAKOM” z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Organizacją”.

2. Organizacja może używać skrótu nazwy „MEDIAKOM”.

 

§ 2

1. Terenem działania Organizacji jest Rzeczypospolita Polska.

2. Siedzibą Organizacji jest miasto Warszawa.

3. Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 5 kwietnia 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami).

4. Organizacja zostaje powołana na czas nieograniczony.

 

§3

Organizacja może przystępować do federacji i konfederacji związków i organizacji pracodawców, społecznych i zawodowych.

 

§4

1. Organizacja posiada osobowość prawną.

2. Organizacja jest samorządna i niezależna w swojej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

 

§5

1. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach prawa.

2. Dochód z działalności gospodarczej Organizacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Zakres działalności gospodarczej, o której mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje:

1) Działalność wydawnicza (PKD 58)

2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)

3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)

4) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)

5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

6) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)

7) Działalność związana z organizacją tragów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)

8) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)

9) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99)

10) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)

11) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11)

 

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§6

1. Podstawowym zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, w szczególności:

1) wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, uczciwej konkurencji i dobrych praktyk rynkowych, kultury organizacyjnej oraz prowadzenie działań polegających na rozpowszechnianiu informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej i podstawowych barierach hamujących rozwój przedsiębiorczości;

2) reprezentacja członków wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;

3) propagowanie rozwiązań sprzyjających budowie partnerskich relacji w stosunkach pracowniczych;

4) udzielanie pomocy merytorycznej, w tym prawnej, swym członkom;

5) tworzenie platformy współdziałania przedsiębiorców w obszarze telekomunikacji oraz mediów elektronicznych.

 

2. Organizacja realizuje zadania w szczególności poprzez:

1) reprezentowanie społeczności pracodawców w komisjach i zespołach problemowych, powoływanych na różnych szczeblach władzy administracji państwowej i samorządowej dla usuwania przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności;

2) opiniowanie założeń oraz projektów ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw celem tworzenia optymalnych warunków rozwoju sektora gospodarczego, w szczególności telekomunikacji i mediów elektronicznych;

3) prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach spornych pomiędzy członkami Organizacji a instytucjami państwowymi, samorządowymi, związkami zawodowymi;

4) organizowanie szkoleń, sympozjów i konferencji;

5) zapewnienie doradztwa biznesowego i prawnego;

6) reprezentacja członków w postępowaniach dotyczących zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w obszarze mediów elektronicznych, w szczególności: reemisji, nadań oraz rozpowszechniania chronionych dóbr w sieciach teleinformatycznych;

7) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kooperacji, wymianie usług, kojarzeniu partnerów;

8) współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi;

9) prowadzenie arbitrażu gospodarczego;

10) uczestnictwo w programach na rzecz pozyskiwania środków unijnych.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkiem Organizacji może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która posiada status pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.

2. Członkiem honorowym Organizacji może być osoba fizyczna, która szczególnie przyczyniła się do rozwoju branży telekomunikacyjnej i mediów. Członek honorowy może uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

3. Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

§ 8

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd na pisemny wniosek kandydata. Uchwała w przedmiocie wniosku o przyjęciu w poczet członków podejmowana jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

 

§ 9

1. Członkowie Organizacji mają prawo:

1) korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Organizacji, w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy oferowanej przez Organizację;

2) dostępu i korzystania z informacji o działalności Organizacji.

2. Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 

§ 10

Członkowie Organizacji są zobowiązani:

1) przestrzegać Statutu i stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Organizacji;

2) opłacać terminowo składki;

3) wspierać Organizację w wykonywaniu zadań statutowych.

 

§11

Członkostwo ustaje w przypadku:

1) wypowiedzenia członkostwa;

2) śmierci lub prawnej likwidacji członka;

3) wykluczenia z Organizacji uchwałą 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów Organizacji;

4) likwidacji Organizacji.

 

§ 111

1. W razie opóźnienia Członka z zapłatą składek za okres co najmniej 6 miesięcy Zarząd uprawniony jest do zawieszenia Członka we wszelkich uprawnieniach przysługujących mu z tytułu udziału w Organizacji.

2. Zarząd powiadamia zawieszonego Członka o zawieszeniu w prawach Członka w formie pisemnej.

3. Członek, w stosunku do którego Zarząd podjął uchwałę o zawieszeniu w prawach Członka może w terminie 14 dni od daty doręczenia mu powiadomienia odwołać się do Komisji Rewizyjnej. W razie złożenia odwołania Komisja Rewizyjna zobowiązana jest rozpatrzeć odwołanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania. Komisja Rewizyjna utrzymuje lub uchyla zaskarżoną uchwałę Zarządu.

4. Zarząd ma obowiązek podjąć uchwałę o przywróceniu Członkowi wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu udziału w Organizacji w terminie 14 dni od uregulowania przez Członka wszystkich zaległych składek członkowskich.

 

ORGANY ORGANIZACJI

§12

Organami Organizacji są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§13

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Organizacji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub zwykłą większością głosów w II terminie bez względu na ilość zebranych.

 

WALNE ZEBRANIE

§14

1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Organizacji.

2. Członkowie są reprezentowani na Walnym Zebraniu przez odpowiednie organy statutowe lub ustanowionych pełnomocników.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§15

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 20 % członków Organizacji w terminie 30 dni od daty złożenia takiego wniosku.

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno być wysłane co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania wraz z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie może być dokonane listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka.

 

§16

1. Walne Zebranie jest kompetentne we wszystkich sprawach dotyczących Organizacji, które nie są zastrzeżone dla innych organów, w szczególności:

1) uchwalanie programów działania Organizacji;

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

3) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

4) przyjęcie budżetu;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu;

7) uchwalenie i zmiana Statutu;

8) uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zebrania;

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia członka;

10) pozbawienie członkostwa.

2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu, zmiany regulaminu Walnego Zebrania lub rozwiązania Organizacji może być podjęta przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 liczby członków w I terminie lub zwykłą większością głosów w II terminie bez względu na ilość obecnych.

 

ZARZĄD

§17

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Organizacji.

2. Zarząd Organizacji składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie w liczbie określonej przez Walne Zebranie, nie mniej niż 3, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.

3. Zgromadzenie założycielskie powołuje członków pierwszego Zarządu, którzy wykonują mandat do pierwszego Walnego Zebrania, na którym wybrany zostanie nowy Zarząd.

4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu podejmuje uchwalę w sprawie powierzenia członkom Zarządu funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezes, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

6. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na okres pięciu lat, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.

7. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, oraz w przypadku:

1) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,

2) odwołania przez Walne Zebranie;

3) śmierci.

8. Członek Zarządu, pomimo upływu kadencji, jest uprawniony i zobowiązany do wykonywania mandatu do czasu powołania przez Walne Zebranie nowego Zarządu.

9. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego, Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały o uzupełnieniu swojego składu do minimalnej liczby wymaganej przez Statut. Uchwała Zarządu o uzupełnieniu składu wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną, która podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia w terminie 30 dni od złożenia jej takiego wniosku.

10. Wybory członków Zarządu są tajne.

 

§18

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Organizacji, w tym działalnością gospodarczą, oraz zarządzanie jej zasobami;

2) reprezentacja Organizacji na zewnątrz, w tym wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w szczególności w postępowaniach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz Komisji Rewizyjnej;

4) zwoływanie Walnych Zebrań;

5) przyjmowanie w poczet członków oraz składanie wniosków o pozbawienie członkostwa;

6) uchwalenie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy;

7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich płatności;

8) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura,

9) zawieszenie Członka we wszystkich uprawnieniach przysługujących mu z tytułu udziału w Organizacji oraz przywracanie tych uprawnień w trybie określonym w § 111 Statutu.

2. Do prowadzenia spraw Organizacji uprawniony jest każdy członek Zarządu.

3. W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Zarządu. Obowiązek podjęcia przez Zarząd uchwały dotyczy również czynności zwykłego zarządu, jeżeli jej podjęciu lub prowadzeniu sprzeciwi się członek Zarządu. Regulamin Zarządu może określać czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i reprezentacji organizacji na zewnątrz uprawnieni są Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz do składania oświadczeń woli, z których mogą wynikać zobowiązania do jednorazowego lub łącznego świadczenia o wartości przekraczającej 30 tysięcy złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 

§19

1. Zarząd może powołać Dyrektora biura Zarządu.

2. Zadania i kompetencje Dyrektora określa Zarząd.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji.

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na wspólną kadencję na okres pięciu lat, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3.

3. Zgromadzenie założycielskie powołuje członków pierwszej Komisji Rewizyjnej, którzy wykonują mandat do pierwszego Walnego Zebrania, na którym wybrana zostanie nowa Komisja Rewizyjna.

4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, oraz w przypadku:

1) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej;

2) odwołania przez Walne Zebranie;

3) śmierci.

5. Członek Komisji Rewizyjnej, pomimo upływu kadencji, jest uprawniony i zobowiązany do wykonywania mandatu do czasu powołania przez Walne Zebranie nowej Komisji Rewizyjnej.

6. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Komisję Rewizyjną.

7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

8. Wybory członków Komisji Rewizyjnej są tajne.

 

§21

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania Walnemu Zebraniu i wnioskuje w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna może wystąpić do Walnego Zebrania z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna zatwierdza uchwały Zarządu o uzupełnieniu jego składu.

5. Komisja Rewizyjna rozpoznaje odwołania wniesione przez Członka od uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia Członka w uprawnieniach przysługujących mu z tytułu udziału w Organizacji.

 

GRUPY ROBOCZE

§22

1. W celu pełniejszej realizacji zadań Organizacji mogą być tworzone na mocy uchwały Zarządu branżowe i inne celowe grupy robocze i specjalistyczne.

2. Kierownictwo grupy obejmuje wybrany przez nią członek Organizacji.

 

MAJĄTEK ORGANIZACJI

§23

1. Majątek Organizacji powstaje:

1) ze składek członkowskich;

2) ze spadków, darowizn, zapisów i z dotacji przeznaczonych na działalność statutową;

3) z własnej działalności gospodarczej i dochodów z majątku Organizacji.

2. Zasady gospodarki finansowej Organizacji określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

ROZWIĄZANIE ORGANIZACJI

§24

1. Organizacja ulega rozwiązaniu:

1) w przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Organizacji;

2) gdy liczba członków Organizacji utrzymuje się poniżej 10 pracodawców przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Organizacji musi zawierać określenie sposobu jej likwidacji oraz wskazanie celu, na który ma być użyty majątek Organizacji.