Obowiązujący po 30 marca 2014 – tekst jednolity eo.

REGULAMIN

 

OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACJI „MEDIAKOM”

 

§1

1. Walne Zebranie Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, zwane dalej Walnym Zebraniem, jest zwoływane jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Zwołanie Walnego Zebrania odbywa się na zasadach określonych w Statucie.

3. Obrady Walnego Zebrania odbywają się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacji pracodawców, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

4. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

5. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 20% członków Organizacji w terminie 30 dni od daty złożenia takiego wniosku.

 

§ 2

1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć osoby będące prawomocnie powołane do reprezentowania Członka Organizacji.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zebraniu jest taki sam dla wszystkich członków.

3. Zarząd na stronie internetowej Organizacji publikuje listę członków mających prawo udziału w Walnym Zebraniu.

4. W Walnym Zebraniu maja prawo uczestniczyć:

a) z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie, którzy nie zalegają z zapłatą więcej niż 6 składek członkowskich,

b) członkowie honorowi z głosem doradczym,

c) osoby zaproszone przez Zarząd z głosem doradczym.

5. Udział w Walnym Zebraniu zostaje potwierdzony w liście obecności. Lista powinna zawierać:

a) imiona i nazwiska oraz firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu,

b) miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej,

c) w przypadku członków reprezentowanych przez pełnomocników, adnotacje o przedstawieniu pełnomocnictwa,

d) podpis Członka Organizacji lub pełnomocnika.

 

§ 3

Statut Organizacji ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału członka w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zebraniu.

 

§ 4

1. Członek Organizacji ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej lub elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga

2. opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Zawiadomienie Organizacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zarządu.

4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Członka Związku na Walnym Zebraniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

 

§ 5

1. Walne Zebranie otwiera Prezes Organizacji, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Sekretarza i Protokolanta.

2. Przewodniczącym Walnego Zebrania może zostać jedynie Członek Związku lub pełnomocnik Członka Związku wybrany w drodze głosowania na Walnym Zebraniu.

3. Mandat Przewodniczącego Walnego Zebrania wygasa w momencie sporządzenia protokołu z Walnego Zebrania i złożenia na nim podpisów.

 

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza głosowanie i ustala, jaka zapadła uchwała, a następnie ją ogłasza, utrzymuje porządek obrad, przekazuje sekretarzowi sporządzającemu protokół dane, które obligatoryjnie winny być objęte protokołem. Podpisuje także listę obecności na Walnym Zebraniu.

2. Przewodniczący Walnego Zebrania dla zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu obrad, może zasięgnąć opinii ekspertów.

3. Przewodniczący Walnego Zebrania ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zebrania, Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej zarządzić krótkie, nie przekraczające 1 godziny przerwy w obradach Walnego Zebrania, nie stanowiące jego odroczenia.

4. Zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zebrania trwającej dłużej niż 1 godzinę może być dokonane uchwałą Walnego Zebrania podjęta większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni. Przerwy w obradach nie mogą mieć na celu utrudniania członkom wykonywania ich praw.

 

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zebrania, niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierająca spis, o którym mowa w §2 ust. 5.

2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się na podstawie listy Członków.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

a) sprawdzić czy uczestnik Walnego Zebrania jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zebraniu,

b) sprawdzić tożsamość uczestnika Walnego Zebrania bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,

c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zebrania,

d) uzyskać podpis uczestnika Walnego Zebrania, bądź jego pełnomocnika, na liście obecności,

e) wydać uczestnikowi Walnego Zebrania lub jego pełnomocnikowi odpowiedni dokument służący do głosowania.

4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zebrania, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zebrania z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

 

§ 8

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zebrania stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zebrania oraz zdolność do podejmowania uchwał. Członkowie uchwalają porządek obrad. Po uchwaleniu, porządek obrad nie może być zmieniony. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że reprezentowane na Walnym Zebraniu jest 3/4 (75 %) Członków Związku, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Przepisu §8 ust. 1 zdanie 3 nie stosuje się.

3. Członkowie zebrani na Walnym Zebraniu wybierają Sekretarza Walnego Zebrania. Na wniosek co najmniej pięciu Członków, zamiast Sekretarza Walnego Zebrania wybierana jest trzyosobowa Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej lub Sekretarza Walnego Zebrania należy:

a) czuwanie nad prawidłowym sporządzeniem listy obecności uczestników Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania uczestników,

b) sprawdzenie przedłożonych pełnomocnictw do reprezentowania nieobecnych Członków,

c) przedstawienie stanu obecności Członków i głosów obecnych Przewodniczącemu oraz przedłożenie mu listy obecności do podpisu,

d) wyłożenie listy obecności na Walnym Zebraniu,

e) przeprowadzenie głosowania i czuwanie nad prawidłowością głosowania,

f) sporządzenie protokołu ze swoich czynności.

4. Członkowie zebrani na Walnym Zebraniu wybierają Komisję Uchwał i Wniosków liczącą od 2 do 5 osób, do zadań której należy:

a) przyjmowanie od Członków wniosków i projektów uchwał i przekazywanie ich Przewodniczącemu celem merytorycznego rozpoznania przez Walne Zebranie,

b) sporządzanie protokołu ze swoich prac.

5. Członkowie zebrani na Walnym Zebraniu, podczas którego odbywać się mają wybory do organów ZPMEiT Mediakom, wybierają Komisję Wyborczą liczącą od 2 do 5 członków, do zadań której należy:

a) przygotowanie list wyborczych,

b) organizacja i przeprowadzenie wyborów do organów Organizacji,

c) sporządzanie protokołu ze swoich czynności.

6. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, oraz sporządza protokół, którzy podpisują wszyscy członkowie.

 

§ 9

1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub zwykła większością głosów w II terminie bez względu na ilość zebranych.

2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zebrania lub rozwiązania Organizacji może być podjęta przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 liczby członków w I terminie lub zwykłą większością głosów w II terminie bez względu na ilość obecnych.

3. Głosowanie uchwał przeprowadzane jest na polecenie Przewodniczącego Walnego Zebrania. Przewodniczący kieruje dyskusja w sprawie będącej przedmiotem obrad oraz informuje uczestników o:

a) punkcie obrad, którego głosowanie dotyczy,

b) treści wniosku poddanego pod głosowanie,

c) oznaczeniu kart służących do głosowania,

d) wymaganej ilości głosów do przyjęcia wniosku.

4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie jawne może się odbywać w sposób tradycyjny przez podniesienie reki albo przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd w zależności od liczby Członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. Przewodniczący Walnego Zebrania przed pierwszym głosowaniem informuje Członków o sposobie głosowania.

5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również innych sprawach osobowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku innych spraw osobowych na wniosek każdego Członka Walne Zebranie może podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym. Każdy z Członków Organizacji ma prawo zgłosić wniosek o utajnienie głosowania. Przewodniczący jest zobowiązany poddać wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim pod głosowanie Walnego Zebrania. Prawo stawiania wniosków na Walnym Zebraniu, tzn. proponowania treści uchwał przysługuje osobom uprawnionym do głosowania w Walnym Zebraniu oraz Zarządowi. Wniosek skierowany do Walnego Zebrania składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Walnego Zebrania, opatrując go imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, oznaczając dane Członka Związku.

6. Członkowi Związku przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu co do podjętej uchwały. Sprzeciw odnotowuje się w protokole wraz z uzasadnieniem.

7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie przed przystąpieniem do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zebranie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Członków Organizacji po podjęciu uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.

8. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zebrania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Członków Organizacji ich praw.

9. Na żądanie uczestnika Walnego Zebrania przyjmuje się zwięzłe do protokołu jego pisemne oświadczenie w sprawach objętych przedmiotem posiedzenia.

10. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamkniecie obrad Walnego Zebrania. Po zamknięciu obrad żadne wnioski nie mogą być składane.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie postanowienia Statutu Związku Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji „MEDIAKOM” oraz ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacji pracodawców.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego ustanowieniu.

Uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 6 marca 2011r., ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 30 marca 2014 r.