„Naszym zadaniem jest ustanowienie i monitorowanie ram, w których może rozwijać się uczciwa konkurencja”

 

 

 

To słynne zdanie Arthura Levitta, przewodniczącego amerykańskiej komisji nadzoru giełdowego, choć wypowiedziane już wiele lat temu, wciąż nie traci na aktualności, akcentując znaczenie uczciwej konkurencji na rynku.

 

Dziś ta kwestia staje się szczególnie paląca w branży telewizji kablowej. Obecnie na rynku działa kilkuset przedsiębiorców telekomunikacyjnych reemitujących w swoich sieciach ponad 200 polskojęzycznych programów telewizyjnych dostarczanych do blisko 5 mln odbiorców. Dzięki dużej konkurencji, konsumenci mogą dostosować ofertę do swoich potrzeb i możliwości finansowych. To może się jednak niebawem zmienić, bo do tej pory nie zdefiniowano i nie przyjęto standardów współpracy pomiędzy Nadawcami i Reemitentami w zakresie zawierania umów licencyjnych, co sprzyja nadużyciom i stosowaniu nieuczciwych praktyk.

 

Aby im przeciwdziałać, działając w trosce o dobro konsumenta i dążąc do utrzymania wysokiej konkurencyjności polskiego rynku telewizji kablowej, opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie zawierania umów licencyjnych między Nadawcami a Reemitentami programów. To zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązują się do ich przestrzegania.

 

Zapraszamy do dyskusji nad  jego ostatecznym kształtem wszystkich uczestników rynku telewizyjnego: w szczególności Nadawców, Reemitentów, a także Regulatorów.  

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że Kodeks Dobrych Praktyk przyczyni się do wypracowania optymalnego modelu współpracy pomiędzy Nadawcami i Reemitentami programów telewizyjnych oraz zapewnienia równych warunków konkurencji dla podmiotów działających na rynku, co będzie korzystne dla wszystkich jego uczestników.

 

Obok znajdziecie Państwo przedstawioną przez nas propozycję tekstu Kodeksu, oraz dokumenty dodatkowe.