Organizacja powstała aby reprezentować i wspierać środowisko małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie dnia 14.12.2011

 

Podstawowym zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, uczciwej konkurencji i dobrych praktyk rynkowych, kultury organizacyjnej oraz prowadzenie działań polegających na rozpowszechnianiu informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej i podstawowych barierach hamujących rozwój przedsiębiorczości;
  • reprezentacja członków wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
  • propagowanie rozwiązań sprzyjających budowie partnerskich relacji w stosunkach pracowniczych;
  • udzielanie pomocy merytorycznej, w tym prawnej, swym członkom; tworzenie platformy współdziałania przedsiębiorców w obszarze telekomunikacji oraz mediów elektronicznych.

 

Organizacja realizuje zadania w szczególności poprzez:

 

  • reprezentowanie społeczności pracodawców w komisjach i zespołach problemowych, powoływanych na różnych szczeblach władzy administracji państwowej i samorządowej dla usuwania przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności;
  • opiniowanie założeń oraz projektów ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw celem tworzenia optymalnych warunków rozwoju sektora gospodarczego, w szczególności telekomunikacji i mediów elektronicznych; prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach spornych pomiędzy członkami Organizacji a instytucjami państwowymi, samorządowymi, związkami zawodowymi;
  • organizowanie szkoleń, sympozjów i konferencji; zapewnienie doradztwa biznesowego i prawnego; reprezentacja członków w postępowaniach dotyczących zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w obszarze mediów elektronicznych, w szczególności: reemisji, nadań oraz rozpowszechniania chronionych dóbr w sieciach teleinformatycznych; udzielanie pomocy w nawiązywaniu kooperacji, wymianie usług, kojarzeniu partnerów;
  • współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi;
  • prowadzenie arbitrażu gospodarczego;
  • uczestnictwo w programach na rzecz pozyskiwania środków unijnych.