Obowiązujący po 30 marca 2014 r. – tekst jednolity

REGULAMIN

 

ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACJI „MEDIAKOM”

 

§1.

1. Zarząd Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM (dalej Związek) jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Związku oraz niniejszego Regulaminu.

2. Siedzibą władz Związku w tym Zarządu jest miasto Warszawa.

3. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w różnych miejscowościach na terenie Polski, w zależności od potrzeb i odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 2.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków Związku.

 

§ 3.

1. Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników i tworzy biuro, którym kieruje Dyrektor Biura/Asystent Zarządu.

2. Umowę o pracę z Dyrektorem Biura/Asystentem Zarządu zawiera Zarząd reprezentowany przez dwóch jego członków, w tym Prezesa.

 

§ 4.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku i reprezentacji uprawnieni są Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego Członka Zarządu bądź upoważnionego do tego pracownika biura.

3. W trybie określonym w ust. 1 zaciąga się również zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań majątkowych i oraz składania oświadczeń woli, z których mogą wyniknąć zobowiązania do jednorazowego lub łącznego świadczenia o wartości przekraczającej 30 tysięcy złotych, do których wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

 

§ 5.

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Związku.

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu i inne określone przez Zarząd.

 

§ 6.

Do zadań Zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Związku oraz Komisji Rewizyjnej;

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych Związku, w tym regulaminów;

c) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku w zakresie zwykłego zarządu;

d) realizacja programu i celów Związku;

e) określanie szczegółowych kierunków działania Związku;

f) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

g) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków Związku w sprawie ustalenia wysokości wpisowego i składek członkowskich;

h) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i władzami naczelnymi innych organizacji;

i) powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określenie ich zadań;

j) zarządzanie majątkiem i sprawami Związku oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Związku i Regulaminów;

k) wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrolę;

l) udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków Związku wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Związku;

m) sporządzanie/opracowywanie pisemnych sprawozdań z działalności Związku za okres sprawozdawczy i składanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków Związku;

n) realizowanie innych czynności wynikających ze Statutu.

 

§ 7.

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

A. w sprawach członkowskich:

a) przyjmowanie nowych Członków w poczet Członków Związku na zasadach określonych w statucie;

b) przyjmowanie oświadczeń Członków o wypowiedzeniu członkostwa w Związku;

c) składanie informacji Walnemu Zgromadzeniu Członków Związku o wykreśleniu Członków ze Związku w związku z wypowiedzeniem członkostwa, śmiercią lub prawną likwidacją Członka oraz składanie wniosków o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Związku uchwały o wykluczeniu Członka ze Związku;

d) występowanie do Walnego Zebrania Członków Związku z wnioskiem we wszystkich innych sprawach Członków Związku.

 

B. w sprawie Walnego Zebrania Członków Związku:

a) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby Członków, w terminie i w sposób określony w Statucie;

b) przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków Związku;

c) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania Członków Związku, a w szczególności w kwestiach:

zmian w Statucie Związku;

postawienia Związku w stan likwidacji i jego rozwiązania;

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku;

wyznaczenia likwidatora Związku i określenia jego zadań i kompetencji;

d) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawianych sprawozdań i prowadzonej działalności.

 

C. w sprawach majątkowych

a) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Związku;

b) inicjowanie i w miarę możliwości, prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, wydawniczej i usługowej.

 

§ 8.

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź Wiceprezes.

2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez osobę zwołującą zebranie Zarządu.

 

§ 9.

1. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz innych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań związanych z pełnioną funkcją, w tym udziałem w Zebraniach Zarządu, niezależnie od miejsca ich odbywania.

2. Warunkiem otrzymania zwrotu poniesionych przez Członka Zarządu wydatków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest przedstawienie przez Członka Zarządu:

a) w zakresie zwrotu kosztów przejazdu – informacji wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa niezbędnych do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a także rachunków potwierdzających wysokość opłat z tytułu przejazdu drogami płatnymi i autostradami, postoju w strefie płatnego parkowania, opłat za miejsca parkingowe i innych wydatków związanych z podróżą w przypadku gdy przejazd odbywał się samochodem, bądź biletów i rachunków potwierdzających ich zakup w przypadku gdy przejazd obywał się środkami komunikacji publicznej;

b) w zakresie pozostałych kosztów, w tym także kosztów noclegu oraz gastronomii – faktur potwierdzających poniesienie tego wydatku, a także istnienie związku pomiędzy tym wydatkiem, a wykonywaniem zadań związanych z pełnioną funkcją.

3. Zwrot wydatków następuje po przedstawieniu przez Członka Zarządu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Zwrot wydatków zatwierdza Komisja Rewizyjna uchwałą na najbliższym posiedzeniu. W przypadku podjęcia przez Komisję Rewizyjną uchwały o odmowie zatwierdzenia zwrotu wydatków na rzecz Członka, Członek zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej mu kwoty w terminie 7 dni od doręczenia mu takiej uchwały. Od uchwały Komisji Rewizyjnej Członek Zarządu może odwołać się w terminie 14 dni od doręczenia mu decyzji Komisji Rewizyjnej do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie Członek Zarządu składa do Komisji Rewizyjnej, która obowiązana jest przedstawić odwołanie do rozpoznania najbliższemu Walnemu Zebraniu Członków.

 

§ 10.

1. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Protokoły powinny zawierać:

a) porządek obrad;

b) imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych Członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu;

c) liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie Członka w danej kwestii.

3. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu.

4. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

5. Uchwały podpisują wszyscy obecni Członkowie Zarządu łącznie z Członkiem mającym zdanie odrębne.

 

§ 11.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy Członków Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki bądź wówczas, gdy odbycie Zebrania Zarządu jest niemożliwe bądź poważnie utrudnione głosowanie może odbyć się korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 12.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Związek na zewnątrz,

2. Prezes wraz z Wiceprezesem odpowiada za sprawy finansowe Związku oraz zbieranie składek członkowskich.

3. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych, w tym ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Związku i Zarządu oraz Regulaminów.

 

§ 13.

1. W razie sprzeczności interesów Związku z interesami poszczególnego Członka Zarządu, Członek ten zobowiązany jest wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad tą sprawą i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się Członka Zarządu do wymogu określonego w ust.1, Zarząd jest zobowiązany dla dobra Związku wyłączyć tego Członka Zarządu, od udziału w posiedzeniu Zarządu, które dotyczy kwestii będących przedmiotem sprzecznych interesów Członka i Związku.

3. Sprawy w których zachodzi konflikt interesów pomiędzy Członkiem Zarządu a Związkiem rozstrzyga Walne Zebranie Członków Związku.

 

§ 14.

Zarząd nadaje kierunek pracy biura Związku, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje, zatrudnia i zwalnia jego Dyrektora/Asystenta.

 

§ 15.

Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swego umocowania statutowego.

 

§ 16.

Zarząd otwiera konto bankowe i przechowuje w nim środki pieniężne Związku i za pośrednictwem tego Banku przeprowadza określone, prawem przypisane operacje finansowe.

 

§ 17.

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

 

§ 18.

Regulamin prac Zarządu wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.