akademia_mediakom

Uniwersalna Akademia MEDIAKOM

Na V Ogólnopolskim Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL 2014 w Serocku miała miejsce inauguracjaUniwersalnej Akademii MEDIAKOM – trójporozumienia firm: Universal Networks International, S4tech oraz Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych MEDIAKOM. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń (z funduszy unijnych) dopasowanych do potrzeb operatorów, które mają być prowadzone do czerwca 2015 r.

Celem ich udostępnienia operatorom jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie w tych firmach rozwiązań proekologicznych (np. utylizacji zużytego sprzętu czy oszczędności energii elektrycznej.) Projekt zakłada w sumie udział 44 firm branży ICT – w podziale na średnie, małe i mikro oraz średnio udział 1 pracownika danej firmy w 5-6 szkoleniach (udział max 15 proc. pracowników jednej firmy). Aby otrzymać 100 proc. dofinansowanie udziału w projekcie konieczne jest wykazanie przez przedsiębiorstwo, iż nie korzystało ono  w roku bieżącym i dwóch poprzedzających go latach z pomocy unijnej o pułapie do 200 tys. euro.

Na Akademię składają się  szkolenia adresowane do zarządów oraz pracowników małych i średnich operatorów kablowych. W ramach szkoleń zostanie zrealizowanych ponad 40 tematów, wśród których znajdą się zarówno zagadnienia kierowane do techników i instalatorów zatrud­nionych u członków zrzeszenia MEDIAKOM, jak i inżynierów, informatyków, pracowników sprzedaży i biur obsłu­gi klienta oraz księgowych.

Szkolenia zakre­sem będą obejmować tematykę zdefiniowaną na podstawie dotych­czasowych doświadczeń i praktyk operatorów kablowych. Pozwolą na zapoznanie się z wiedzą w ściśle określonym temacie, na przykład „Wy­konywanie pomiarów sieci światło­wodowych i diagnostyka problemów związanych z ich spawaniem”. Wśród tematów znajdą się również informacje związane z nowymi trendami i tenden­cjami na rynku telekomunikacyjnym i obszarami pokrewnymi. Zalicza się do nich m. in: wykłady z zakre­su nowych technologii dostępowych – FTTx/PON, alternatywnych źródeł zasilania sieci, eko-energii czy też po­zyskiwania zewnętrznych źródeł fi­nansowania inwestycji. Nie pominięte zostaną zagadnienia związane z marke­tingiem, sprzedażą, obsługą klienta czy też zarządzania przedsiębiorstwem te­lekomunikacyjnym.

Pierwsze szkolenia rozpoczną się już w kwietniu bieżącego roku, a ich zakończenie nastąpi ok. maja 2015. W planach jest przeszkolenie ok. 300 pracowników zrzeszenia. Szkole­nia odbywać się będą w grupach 12-15 osobowych, a czas ich trwania to 2 lub 3 dni.

Aktualnie prowadzone są szczegółowe badania potrzeb szkole­niowych. Kilkunastu członków MEDIA­KOMU wyraziło już zainteresowanie udziałem w Akademii, dlatego też do nich na początku zostały skierowane ankiety szkoleniowe. Szczegółowy har­monogram zostanie przedstawiony po zakończeniu tego etapu prac.

Akademia adresowana jest do wszystkich pracowników operatorów kablowych. W planach jest, aby udział w szkoleniach, nocleg i wyżywienie dla członków MEDIAKOM był całko­wicie bezpłatny i mógł być objęty po­mocą publiczną de minimis. Jedynym kosztem operatora chcącego podnieść kwalifikacje swoich pracowników bę­dzie dojazd na szkolenie.

Koordynatorem wszystkich szkoleń jest spółka S4Tech, która zaj­mie się stroną organizacyjną. Wykła­dowcy Akademii to osoby z ogromnym doświadczeniem merytorycznym i wy­soką wiedzą praktyczną.

W ramach Akademii odbędą się szkolenia – moduły kierowane do właścicieli i zarządów firm operatorskich, nazwane „Akademią Lidera”. Dzięki współfinan­sowaniu partnera projektu, którym jest Universal Networks International, spotkania odbywać się będą w szczegól­nie atrakcyjnych lokalizacjach i zostaną uzupełnione o dodatkowe atrakcje kie­rowane do uczestników szkoleń.

Artykuł przedrukowany ze strony telekabel.pl.