— Stanowisko w sprawie konsultacji kanałów technologicznych

Warszawa, 20.06.2016

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

W odpowiedzi na zaproszenie do składania uwag do projektu rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznego zgłaszam następujące uwagi:

1. Uściślić zapisy par.3 p.2,3 i 4 dotyczące sposobu wyliczania opłat za zajętość częściową. Proponowane zapisy są sformułowane tak, że trudno jest o ich jednoznaczną interpretację.

2. w par.2 p.2 projektowanego rozporządzenia zmienić zapis dotyczący map załączanych do wniosku:
a) utrzymać skalę map 1:500 lub 1:1000, ale tylko dla fragmentów obszarów, gdzie będzie reali-zowane nawiązanie do kanału technologicznego poprzez studnię lab zasobnik, natomiast na pozostałej części trasy pozostawić możliwość przedstawienia przebiegu trasy na dowolnej mapie. Wniosek uzasadniamy faktem, że w przypadku długich przebiegów np.10 km, do wniosku konieczne będzie załączanie bardzo dużej ilości papierowych arkuszy map o dużych formatach;
b) wprowadzić możliwość załączania mapy cyfrowej w formatach stosowanych przez służby geo-dezyjne;

3. Do tabeli opłat zawierającej wykaz i średnice mikrorurek, wprowadzić mikrorurki o popularnej w praktyce budowlanej średnicy wewnętrznej 8 mm. W projekcie rozporządzenia znajdują się mikrorurki o średnicach wewnętrznych 6,10,12 mm. W załącznikach do projektu rozporządzenia zawierających wyliczenia kosztowe, znajdują się wyliczenia dla całej gamy mikrorurek (wraz ze średnicą 8mm), tymczasem w załączniku cenowym do rozporządzenia, brak jest mikrorurki o średnicy wewnętrznej 8mm.

Z poważaniem,
Krzysztof Kacprowicz
Prezes Zarządu ZPMEiT MEDIAKOM