— Naszym zadaniem jest ustanowienie i monitorowanie ram, w których może rozwijać się uczciwa konkurencja

To słynne zdanie Arthura Levitta, przewodniczącego amerykańskiej komisji nadzoru giełdowego, choć wypowiedziane już wiele lat temu, wciąż nie traci na aktualności, akcentując znaczenie uczciwej konkurencji na rynku.

Niestety, wciąż jest w tej kwestii wiele do zrobienia, a polski rynek telewizji kablowej jest tego najlepszym przykładem. Choć działa na nim kilkuset przedsiębiorców telekomunikacyjnych reemitujących w swoich sieciach ponad 200 polskojęzycznych programów telewizyjnych dostarczanych do ok.5 mln odbiorców, to do tej pory nie zdefiniowano i nie przyjęto standardów współpracy pomiędzy Nadawcami i Reemitentami w zakresie zawierania Umów licencyjnych. To sprzyja stosowaniu nieuczciwych praktyk.

W ostatnim czasie z rosnącym niepokojem obserwujemy forsowanie przez niektórych uczestników rynku telewizyjnego rozwiązań, których przyjęcie i akceptacja groziłaby stopniową erozją rynku telewizyjnego, monopolizacją, ograniczeniem konkurencyjności a w efekcie wzrostem cen usług. Byłoby to niekorzystne dla wszystkich: konsumentów, operatorów, ale także w dłuższej perspektywie i samych nadawców.

W tej chwili Reemitent może arbitralnie zdecydować o wycofaniu Programu z oferty lub przesunięciu go na dalsze pozycje EPG, co może wpłynąć na oglądalność programu. Z kolei Nadawca może wobec Reemitenta wykorzystać pozycję monopolisty. Unikalność treści, jakie dostarcza, daje mu bowiem znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną przy ustalaniu warunków Umowy licencyjnej, niezbędnej do wprowadzenia kanału do oferty Reemitenta.

Aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym, działając w trosce o dobro konsumenta i dążąc do utrzymania wysokiej konkurencyjności polskiego rynku telewizji kablowej, opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie zawierania umów licencyjnych między Nadawcami a Reemitentami programów. To zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązują się do ich przestrzegania.

Zapraszamy do dyskusji nad  jego ostatecznym kształtem wszystkich uczestników rynku telewizyjnego: w szczególności Nadawców, Reemitentów, a także Regulatorów, którzy podobnie jak my dostrzegają konieczność ujednolicenia i ustandaryzowania zapisów w zawieranych umowach, wprowadzenia możliwości rozstrzygania wszelkich sporów przez polskimi sądami, rozliczeń w złotówkach czy zmian warunków pakietyzacji Programów.

Jesteśmy głęboko przekonani, że Kodeks Dobrych Praktyk przyczyni się do wypracowania optymalnego modelu współpracy pomiędzy Nadawcami i Reemitentami Programów Telewizyjnych oraz zapewnienia równych warunków konkurencji dla podmiotów działających na rynku. Głęboko liczymy na to, że realizacja postanowień Kodeksu pozwoli zachować wysoką konkurencyjność polskiego rynku i zapewni konsumentom możliwość wyboru oraz dostosowania usług telewizji do swoich potrzeb i możliwości finansowych.