Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ważne terminy rozliczeń

31 marca 2017

  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
  • zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
  • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
  • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
  • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 r.