Czekając na duże zmiany – podsumowanie 2. WKPT

Główny przekaz płynący z drugiego Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych to widoczne zacieśnienie współpracy między iNET Group, Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej oraz Związkiem Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom. Wspólnie opracowana agenda kongresu wypełniona aktualnymi tematami, którymi żyje branża telekomunikacyjna.

Kongres po raz kolejny odbywał się na wirtualnej wyspie Avatarland. Liczba zarejestrowanych uczestników sięgnęła niemal pięciuset osób (dokładnie było ich 493) reprezentujących 75 operatorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni wystawienniczej prezentowało się 15 firm partnerskich, zaś łączna liczba prelegentów i panelistów to dokładnie 100. Kongres odbywał się w dniach 20-23 kwietnia 2021 roku.

 

Będą spory z OSD

Jako pierwsze omówione zostały decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące warunków dostępu do słupów elektroenergetycznych. co do zasady poważnie obniżają opłaty za dostęp do podbudowy słupowej. W przypadku słupów niskiego napięcia do 1,73 zł per kabel za słup na miesiąc, a w przypadku słupów średniego napięcia do 2,75 zł. Dzięki staraniom KIKE Prezes UKE i jego zespół uwzględnili w tej cenie także podwieszanie dodatkowych kabli abonenckich. Warto przy tym podkreślić, że wskazane stawki nie są stosowane automatycznie. Zainteresowani operatorzy muszą renegocjować swoje umowy i pamiętać, że bez takich kroków nic się nie zmieni.

Wydanie decyzji jest powszechnie postrzegane jako sukces KIKE i operatorów. Tomasz Opolski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej departamentu regulacji UKE, przedstawiając ich praktyczne konsekwencje, podkreślał, że wkład w prace nad nimi mieli też operatorzy sieci energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki oraz odpowiednie ministerstwa. Podkreślił też, że zostały wypracowane na bazie rozmów i konsultacji.

W praktyce pojawiły się już jednak pierwsze problemy ze strony przedsiębiorstw energetycznych, które po prostu nie chcą zaakceptować stawek wskazanych w decyzjach Prezesa UKE. Podczas panelu dyskusyjnego swoimi doświadczeniami podzielił się Marcin Kuczera z firmy LEON. Jego firma jako pierwsza zaczęła toczyć spór z branżą energetyczną i choć korzystna dla operatora decyzja zapadła już osiem miesięcy temu, nowej stawki nadal nie udało się wdrożyć.

Karol Skupień, prezes KIKE, skierował w związku z tym do Tomasza Opolskiego prośbę o pomoc UKE w rozstrzyganiu indywidualnych sporów, jakie już niebawem jego zdaniem pojawią się w między operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi.

– Nie mam wątpliwości, że takie spory będą, a dobra wola jednej strony ich nie rozstrzygnie, oczekujemy pomocy – podkreślał. Zarzucił też przedstawicielom branży energetycznej, że powracają do wszystkich sporów, które toczyły się przez ostatnie trzy lata.

Z odpowiedzi Tomasza Opolskiego wynikało jednak, że UKE liczy na to, iż od tej pory kwestie sporne załatwiane będą między zainteresowanymi stronami bez udziału regulatora.

Warto też wspomnieć, że w decyzjach Prezesa UKE nie uwzględnił on słupów o wysokim napięciu oraz słupów oświetleniowych. Wynikało to z mniejszego zainteresowania operatorów telekomunikacyjnych tą infrastrukturą.

 

Cyberbezpieczeństwo – prawo a praktyka

Kolejnym tematem angażującym przedstawicieli administracji, tym razem w postaci dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Roberta Kośli, okazała się nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie. Zaproszony do udziału w panelu specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa Seweryn Kucharski (SECAWA) podkreślił, że firmy powinny dbać o cyberbezpieczeństwo kompleksowo na różnych poziomach; nie tylko przez aktualizację oprogramowania antywirusowego czy firewalle, ale też zwracając uwagę na przykład na świadomość i odpowiednie przeszkolenie pracowników. Bez tego zabezpieczenia nie będą skuteczne. Wyraził też opinię, że w aktualnie procedowanej propozycji ustawodawcy widać zwrócenie uwagi na sprzęt, a przewidziane terminy wymiany sprzętu od określonych dostawców (pięć i siedem lat) nie mają praktycznego sensu.

Robert Kośla podkreślał jednak, że przepisy dotyczące dostawców wysokiego ryzyka zostały uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Komisję Europejską i ENISA w dokumencie 5G Toolbox i należy je implementować do polskiego porządku prawnego.

 

Telewizja pod lupą

Dużo czasu na kongresie poświęcono także badaniom oglądalności RPD. Podczas panelu z udziałem Marcina Grabowskiego, przewodniczącego Rady Metodologicznej ds. RPD, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapowiedział on powstanie „hurtowni danych RPD” zbieranych od operatorów telewizji kablowych, platform OTT i samych nadawców. Funkcję „mediowego GUS” ma pełnić Krajowy Instytut Mediów.

Dariusz Gumbrycht (Nielsen) zaznaczył przy tym, że produkty w postaci klasycznych badań telemetrycznych i zbioru danych RPD mogą się wzajemnie dopełniać i uzupełniać, ponieważ tradycyjne badania będą odpowiednio kalibrować dane RPD. Jak daleka będzie integracja danych RPD z telemetrią? To już będzie decyzją rynku.

Tematy związane z telewizją kontynuowane były w prowadzonym przez Pawła Paluchowskiego panelu na temat Technologii OTT i zasad must-carry / must-offer. Podczas dyskusji regularnie powtarzany był argument o nieadekwatności aktualnej ustawy o radiofonii i telewizji do realiów technologicznych. Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT, zapewnił przy tym, że część tych kwestii została już dopracowana w projekcie nowelizacji ustawy. Proponowana w niej definicja OTT jest szeroka i zawierają się w niej zarówno usługi STB (wymagające określonych urządzeń), jak i aplikacyjne (opierające się tylko na odpowiednim oprogramowaniu). Jest to zgodne z praktyką orzeczeń sądowych, w których stroną była rada.

 

Technika i technologia

Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w branży telekomunikacyjnej pojawiają się regularnie. Organizatorzy drugiego Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców zadbali więc o to, by uczestnicy otrzymali solidną dawkę wiedzy z tego zakresu. Łukasz Jęczmiński przybliżył słuchaczom technologie chmurowe. Opowiedział, jak odnaleźć się w gąszczu tysięcy dostępnych komponentów, rozwiał mity związane z kosztami, wskazując, od czego zależą, i podpowiedział, jak wykorzystać chmurę do wdrożenia zupełnie nowych produktów i usług.

Na konkretnych przykładach prelegent przedstawił oszczędności czasu i pieniędzy, jakie rozwiązania chmurowe przyniosły konkretnym przedsiębiorcom. Sporo czasu poświęcił też na analizę wykorzystania chmury w poszczególnych branżach oraz obecnej sytuacji na rynku tego typu usług (przoduje tu Amazon przed Microsoft i Google). Powszechnie mamy do dyspozycji już ponad czterysta usług oferowanych przez czołowych dostawców chmur publicznych, a duzi operatorzy  telekomunikacyjni korzystają z kilkudziesięciu z nich. Wejście małych i średnich operatorów w chmurę jest tylko kwestią czasu.

 

Wspólne interesy

Krzysztof Kacprowicz, prezes zarządu ZPMEiT Mediakom, poprowadził natomiast panel dyskusyjny poświęcony propozycji zmian w rozporządzeniu normującym kanały technologiczne oraz problemom przy zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu drogowego. Jego propozycja dotyczyła zmiany wymogów budowy kanałów technologicznych podczas budów i przebudów dróg. Zamiast dotychczasowych kanałów o dużym przekroju Krzysztof Kacprowicz proponuje poprowadzenie mikrokanałów, które w zupełności wystarczą dziś operatorom. Podkreślał, że wraz z postępem technologicznym upowszechniła się mikrokanalizacja, a – co za tym idzie – możemy kanały drogowe znacząco „odchudzić”.

Roberto Romański, reprezentujący Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zaznaczył jednak, że jest sporo nieporozumień związanych z tematem budowy kanałów technologicznych. Wyjaśnił, że kanały te mogą być potrzebne także w celu poprowadzenia kabli energetycznych służących zasilaniu urządzeń drogowych. Nigdy nie miały natomiast służyć energetycznym liniom przesyłowym. Bartłomiej Zydel ze Związku Powiatów Polskich podkreślił, że ta propozycja jest atrakcyjna z punktu widzenia samorządów, szczególnie że ograniczy to znacznie koszty takiej inwestycji.

Piotr Zychowicz ze Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji podkreślał natomiast, że kanały technologiczne są dziś przy drogach równie oczywiste jak ścieżki rowerowe. Zaznaczył też, że przekrój kanalizacji 110 milimetrów powinien zostać utrzymany, gdy budowana jest w poprzek drogi. Zaznaczył też, że należy myśleć o tym zagadnieniu także w perspektywie budowy infrastruktury 5G.

Poruszono też problem ciążącego na operatorach obowiązku przedstawiania projektu organizacji ruchu, w sytuacjach gdy operatorzy wykonują prace w pasie drogowym. Krzysztof Kacprowicz wnioskował tutaj o współpracę nad ujednoliceniem i zestandaryzowaniem wymagań, a wspierała go Ewelina Grabiec, wskazując konkretne absurdalne przykłady praktyczne, kiedy to projektu organizacji ruchu drogowego wymagano podczas prac na… polnej drodze. Zaznaczyła też, że w ocenie części operatorów procedury w takich przypadkach są korupcjogenne. Zdarzają się sygnały, że samorządowcy wskazują konkretne osoby, które powinny wykonać projekt organizacji ruchu, by prace przebiegały sprawnie.

 

Sprzedaż, marketing, zarządzanie

Pojęcie typów osobowości w biznesie z przyporządkowaniem ich do czterech znanych kolorów nie jest nową wiedzą. Piotr Pytel z firmy szkoleniowej Twoi Eksperci skupił się jednak na wykorzystaniu tej wiedzy w zarządzaniu i sprzedaży. Podczas prelekcji wskazał, jak szybko rozpoznać sposób komunikacji klienta i dopasować się do niego, a także jak mówić, aby dotrzeć z przekazem do pracowników, inspirując ich przy tym do działania. Uczestnikom bez wątpienia udzieliła się też pozytywna energia prowadzącego.

Grzegorz Skiera (SILENCE) skupił się na nowoczesnych narzędziach promocji takich jak Google i Facebook. Prowadzący opowiadał dużo o pozycjonowaniu stron i podpowiedział, w jaki sposób posługiwać się narzędziami Google, by pozyskiwać klientów, z których – jak wynika z badań – jedynie trzy procent gotowych jest do szybkiego zakupu usług. Opisał także, jak działać w ramach Google i Facebook Ads, tak aby nie przepalać niepotrzebnie budżetu.

Podobna tematyka rozwijana była podczas wystąpienia Dominika Łaciaka z Kopalni Kreatywnej.  Podkreślał on, że media społecznościowe to ogromna przestrzeń do promocji i dzielenia się informacjami. Przedstawił też konkretne działania możliwe do podjęcia przez firmy z każdej branży (transmisje live, nagrania, nawiązania do aktualnych memów i wydarzeń). Wskazał jednocześnie konkretne przykłady wspierające lokalne biznesy i kreujące wizerunek firmy. Podkreślał przy tym, że kluczem do sukcesu są tu zaangażowanie i interakcja.

Daga Kubina i Maciej Michalski z PARALELA Studio omówili zaś kwestie brandingu i rebrandingu firmy, co może być przydatne operatorom nie tylko podczas konsolidacji. Poznaliśmy sytuacje, gdy zmiana wizerunku jest potrzebna, dowiedzieliśmy się także jaki może być koszt i przebieg tego procesu. Przekonywali uczestników między innymi, że identyfikacja nie musi się podobać wszystkim, zmierzyli się też z powszechnymi mitami dotyczącymi postrzegania marki.

 

Priorytety iNET Group

Podczas wystąpienia o ostatnich działaniach iNET Group Grzegorz Szeliga zwrócił także uwagę, że  właściciele małych i średnich firm telekomunikacyjnych coraz częściej delegują swoje kompetencje, co przekłada się na rosnące zainteresowanie szkoleniami menadżerskimi. Szeroko pojęte podnoszenie kwalifikacji stało się widocznym priorytetem działań grupy. Prelegent wskazał też inne obszary, w jakich iNET wspiera swoich członków. Są to między innymi opinie prawne kancelarii KLARP, obowiązki na rzecz obronności realizowane przy współpracy z firmą SEYF czy kwalifikowane potwierdzenie podpisu przez platformę FlowDog. Podkreślił też, że obecnie interesującą opcją wsparcia i dbania o pracowników są także firmowe pakiety opieki medycznej. Na zakończenie wystąpienia Grzegorz Szeliga zaprosił też na wrześniowy INET MEETING, który ma odbyć się na żywo i być darmowy dla członków grupy.

Podczas kolejnej prezentacji prowadzonej przez Grzegorza Szeligę „Marketing i reklama dla ISP – jak zyskać rozgłos” poznaliśmy ponadto wskazówki dotyczące kampanii promocyjnych lokalnych operatorów. Odniósł się między innymi do stron internetowych prowadzonych przez dostawców Internetu. Przekonywał przy tym, że dobrą kampanię można zrealizować bez dużego budżetu.

 

Odpowiedzialni za seniorów

Na wykluczenie cyfrowe seniorów w kontekście marketingu i dostępu do usług telekomunikacyjnych zwróciła uwagę Marzena Rudnicka, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Przybliżyła też niezwykle zróżnicowane sylwetki osób dojrzałych, z których wiele pozostaje bardzo aktywnych społecznie. Osoby te są też często zdeterminowane, by powiększać swoje kompetencje cyfrowe, potrzebują jednak szczególnego podejścia, kontaktu i informacji ze strony osób reprezentujących operatora. Jednym ze sposobów na zainteresowanie seniorów ofertą małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych ma być uwrażliwienie pracowników biur obsługi klientów na ich potrzeby, potwierdzone następnie certyfikatem „OK Senior” możliwym także do wykorzystania w promocji firm i ofert. Marzena Rudnicka podkreśliła, że program „OK Senior” zawiera także bogaty pakiet praktycznych wskazówek, pomysłów oraz narzędzi poprawienia jakości i skuteczności współpracy ze starszymi klientami. Zwróciła też uwagę, że istnieją firmy, które nie trafiają dziś swoim przekazem do osób 55+ lub wręcz tracą ich potencjalne zainteresowanie, a chodzi tu o 12 milinów potencjalnych klientów.

 

POPC2 i finansowanie sieci na 2. WKPT

Organizatorzy kongresu zdają też sobie sprawę, że w najbliższych latach w Polsce uruchomione zostaną trzy poważne mechanizmy finansowania. Będą to: Krajowy Plan Odbudowy, druga edycja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Fundusz Szerokopasmowy. Przybliżyli je Piotr Wiąckiewicz (KIKE), Maciej Jankowski (Kancelaria Prawna MEDIA), Wojciech Szajnar (CPPC), Rafał Sukiennik (MFiPR) oraz Grzegorz Czwordon (KPRM). Podkreślali też, że mali o  i średni operatorzy telekomunikacyjni powinni już teraz wyrazić zainteresowanie udziałem w KPO. KIKE złożyła już w związku z tym swoje uwagi do projektu złożyła. Ich głównym założeniem jest powszechny dostęp do szybkiego Internetu w Polsce oparty o sieci światłowodowe. Izba jest zdania, że „twórcy założeń KPO dali się uwieść magii technologii 5G”. Nadszedł moment odczarowania.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa napotkało natomiast  kilka opóźnień ze względu na trwającą pandemię COVID-19. Wojciech Szajnar przyznał, że czwarty nabór POPC nie był aż takim sukcesem, jak się spodziewano pod względem liczby złożonych wniosków. Wskazał też, że Fundusz Szerokopasmowy zostanie uruchomiony „w sensownej perspektywie czasu”, zaś działania realizowane z KPO będą znaczącym wsparciem dla funduszu.  Grzegorz Czwordon podkreślił, że działania KPO, dotyczące obszarów wymagających dofinansowania nawet w wysokości 100%, mają teraz najwyższy priorytet dla KPRM.

 

O współpracy z dostawcami hurtowymi

Na zakończenie kongresu Łukasz Dec (Telko.in), Kamila Mizera (itB Legal), Jerzy Nowicki (Mediakom), Łukasz Hetman (Astra-Net) oraz Paweł Biarda, przedstawiciel firmy Nexera, stoczyli gorącą dyskusję o współpracy hurtowej.  Rozmówcy skupili się na zasadach tej współpracy, zwracając uwagę na kilka spraw, które wymagają poprawy. Zdaniem przedstawiciela Nexery współpraca z operatorami korzystającymi przebiega bezproblemowo, a na rynku operatorskim są duże potrzeby.

Inną perspektywę przedstawił Jerzy Nowicki. Jego zdaniem oferta Nexery wspiera dużych operatorów, a mali i średni mają obawy ponieważ dobudowanie się do obszaru węzła Nexery to dla nich znaczny koszt. Dodał, iż części operatorów nie interesuje cały oferowany obszar dostępu, ponieważ chcą poszerzać teren dostępności działalności tylko lokalnie (na przykład w sąsiednim powiecie). Problemem jest też kaucja za odbiorcę.

– Sieć wybudowana z publicznych pieniędzy nie jest dostępna dla małych operatorów. Chcę podłączyć się do sieci wybudowanej ze środków publicznych, ale to wiąże się z wzięciem na siebie „ogromnego kawałka tortu”, którego nie potrzebuję. Proponowane umowy nie odzwierciedlają możliwości małego operatora  – podsumował.

Stosunkowo mało miejsca na zakończonym kongresie poświęcono tematom związanym z pandemią (choć pojawiały się one w kontekście współczesnego marketingu). Kilkakrotnie wyrażono też nadzieję, że kolejne spotkania zintegrowanej przez ostatni rok branży telekomunikacyjnej jesienią znów będą mogły odbywać się na żywo.